Addamu Pratibimbamu

Share Button

 

ఆంధ్ర ప్రభ 27.05.1970

మార్చి నెల ! వేడి గాడ్పులు ఈ చెవిలోంచి ఆ చెవిలోకి కొడుతున్నాయి…
మధ్యాహ్నం మూడు గంటలయి ఉంటుంది. పర్మిషన్ తీసుకొని ఆఫీసులోంచి బయటపడ్డాను….
కోటీలో సామానులు కొనుక్కొని పధ్నాలుగో నంబరు బస్సు స్టాపుకు వచ్చాను… అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది… బహుశా అప్పడే బస్సు వెళ్లిపోయి ఉంటుంది…
ఉస్సురని నిట్టూరుస్తూ వెళ్లి నీడలో నిలుచున్నాను మొహానికి పట్టిన చెమట రుమాలుతో తుడుచుకొంటూ…
ఉమెన్స్ కాలేజీలో చెట్టుమీద కాకులు కావుకావుమని అరుస్తున్నాయి…. వాటి అరుపుల్లో కూడా ఒక లయ ఉంది… మల్లెపూల వాసన గాలిలో తేలి వచ్చింది…
పక్కకి చూశాను…. ఒక తల్లీ, కొడుకూ కాబోలు నిలుచుని ఉన్నారు…. ఆవిడికి ఇరవై అయిదేళ్ళుంటాయి…. అందంగా ముడిచుట్టుకొని ఒకపక్క మల్లెపూలు తురుముకొంది…. ఆ అబ్బాయికి మూడు నాలుగేళ్లుండవచ్చు…. ముద్దుగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు….
కాకుల అరుపూ, అప్పుడప్పుడు ఆ కుర్రాడు ముద్దుముద్దుగా తల్లినడిగే ప్రశ్నలూ తప్ప అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది….
మల్లెపూల సౌరభం… మామిడి పూత వాసన అన్నీ కలిపి ఓ వింత అనుభూతిని కలగజేస్తున్నాయి….
చిన్నతనపు తీయటి జ్ఞాపకాలు మనస్సులో మొదలసాగాయి…
నదిలో ఈతలు… తోటల్లో దొంగతనంగా కాయలు కోసుకుతినడం… తోటమాలి కొట్టడానికి వస్తే చిలిపిగా ఏడిపించి పారిపోడం…
పోటీలుపడి గాలిపటాలు ఎగరేసుకోడం… కుస్తీలు పట్టడం… మళ్ళా కలిసిపోయి ఒకరి భుజాల మీద ఒకరు చేతులు వేసుకొని బడికి పోవడం…అన్ని జ్ఞాపకం వచ్చాయి… అప్రయత్నంగా ఓ నిటూర్పు విడిచాను.
భౌంయిమంటూ ఒకటో నంబరు ట్రైలరు బస్సు దూసుకుపోవడంతో కల కరిగిపోయింది.
కళ్లకి చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకొని బస్సుకోసం చూశాను. నాకు కావలసిన బస్సు తప్ప అన్ని బస్సులూ వెళ్లిపోతున్నాయి.
ఇంతలో నలుగురైదుగురు కాలేజీ అమ్మాయిలు వచ్చారు. వాళ్ల నవ్వులూ కేరింతలతో నిశ్శబ్దమంతా ఎగిరిపోయింది. అప్పడే యౌవ్వనంలోకి అడుగు పెట్టిన వాళ్ల కళ్లల్లోని రంగుల కల లింకా చెరిగిపోలేదు….
నేనూ ఒకప్పుడలాగే బరువులూ, బాధ్యతలూ లేకుండా తిరిగినవాణ్ణే… అందమైన కలలు కన్న వాణ్ణే… ఆ కలలు రంగు రంగుల మబ్బుల్లాంటివి… వాటిని చూస్తూ ఉంటేనే ఆనందం. పట్టుకొందామంటే చేతిలోకి ఏమీ రాదు.
క్రమక్రమంగా మనుష్యులు రాసాగారు. బురఖాలు ధరించిన ముస్లిమ్ స్త్రీ లిద్దరూ, స్కూలు పిల్లలు ముగ్గురూ, మరో పది పదిహేను మంది వచ్చారు.
“రెండు రోజుల నించి తిండి లేదు. ఒక్క పైసా ధర్మంచెయ్, దొరా ! నీ కాల్మొక్త.”
తల తిప్పి చూశాను. నాకు పరిచయమైన ముసలవ్వ ఎదురుగా నిలిచి ఉంది. అప్పడప్పుడు తానక్కడికి రావడం, నేను తనకి ఒకటో రెండో పైసలు వెయ్యడం జరుగుతూనే ఉంటుంది.
తనని చూసినప్పడల్లా నాకు పండి రాలిపోబోయే ఆకు గుర్తుకు వస్తుంది. జీవితంలో ఆమె గడించిన అనుభవాల్లా ఉన్నాయి ఆమె ముఖం మీది ముడతలు…
ప్రపంచంలోని దరిద్రాన్నంతా మోస్తున్నట్టు వంగిపోయి ఉంది ఆమె నడుం. దీనాతిదీనంగా చూస్తున్న ఆమె కళ్లలోకి చూశాను. ఇంత ముసలితనంలోనూ అంత నికృష్టంగా ఎలా బతకగలుగుతూందో!
నేను పర్సు తీయబోయి హిప్ పాకెట్లో చెయ్యి పెట్టేసరికి నోట్ల పాకెట్టు తగిలింది. దాన్ని తిరిగి హిప్ పాకెట్లోనే పెట్టేసి, షర్ట్ జేబులోనించి పర్సు తీశాను. కొన్ని రూపాయి నోట్లూ ఒక అర్థ రూపాయిూ, కొన్ని పదిపైసల బిళ్లలూ ఉన్నాయి.
చిన్న పైసల కోసం వెతుకుతున్నాను. ముసలమ్మవైపు చూశాను. కళ్లలో దైన్యాన్ని నింపి ఆశగా నావైపు చూస్తూంది.
“నీ కాల్మొక్త బాన్చన్” అంది.
“బాన్చన్” అంటే నీ బానిసను అని… వీళ్లకి దాని అర్థం తెలుసా?
“చిల్లర లేదవ్వా” అనబోయి తన మొహం చూసి పర్సులోంచి పది పైసలు తీసి తన బొచ్చెలో వేశాను.
“వెయ్యేళ్లు చల్లగుండాల తండ్రీ” అంది చెయ్యెత్తి దండం పెడుతూ…
“పోనీలే… మసిలిలమ్మ నా పేరు చెప్పుకుని ఇవాళింత తింటుంది” అనుకొన్నాను.
“అన్నట్టు ఈ అవ్వతో ఓ కుర్రా డుండేవాడు కదూ! ఏమయ్యాడు చెప్మా!” అనుకొన్నాను.
“అవ్వా నీతో ఓ పిల్లా డుండేవాడు కదూ? ఏడీ వాడు? నీ కొడుకా?” అని అడిగాను.
“కాద్దొరా!నా మన్మడు. కూతురు సచ్చిపోయింది”.
“అలాగా! ఇవాళ నీతో రాలేదెందుకు?”
ఈ అవ్వ సరిగ్గా నడవలేదు. ఇంతకు మునుపు ఆ కుర్రాడు అవ్వని చెయ్యి పట్టుకొని నడిపించడం, రోడ్డు దాటించడం చేసేవాడు.
“ఆ పోరడు పారిపోయిండు దొరా”.
“పాపం నీ కిప్పుడెలాగ?”
మసలమ్మ ఏమీ జవాబు చెప్పలేదు. ఏదో గొణుక్కుంటూ పక్కవాళ్లని బిచ్చం అడగటానికి వెళ్లిపోయింది.
నేను ఈ ముసలవ్వకి పది పైసలు వెయ్యడం చూస్తే రాజారావు ఏమనేవాడో?
ఒక రోజు నేనిలాగే ఎవరికో పదిపైసలు వేస్తే మా ఇద్దరి మధ్యా జరిగిన సంభాషణ గుర్తుకు వచ్చింది.
“ఒరేయ్, నువ్వు తనకి దానం చెయ్యడం జాలివల్ల కాదురా? నువ్వు జాలిపడ్డావని తను అనుకోవాలని… అలాగని నీ మనస్సుని కూడా నమ్మించడానికి ప్రయత్నిస్తావు” అన్నాడు రాజారావు
“వెధవ పది నయా పైసలకోసం కక్ముర్తి పడతామా? అలాంటివి రోజుకు ఎన్నిఖర్చుచేస్తున్నామో!”
“అదుగో, అందుకే నేనంటాను నిన్ను నువ్వే మోసం చేసుకుంటున్నావని! నీ మనసు మీద నువ్వు కప్పుకున్న ముసుగు తీసి చూడు, నీకే తెలుస్తుంది. నిజానికి నువ్వెంతో ధర్మ ప్రభువువని తన మనస్సులో ఏర్పడిన భావం చెరిపెయ్యటం నీ కిష్టం లేదు. ఇష్టం లేదనేకంటే ధైర్యంలేదనడం బాగుంటుంది”.
“ప్రతిదానికీ ఇలాంటి అర్ధాలు తీస్తే ఇంక బాగుపడ్డట్టే ! ఏదో తనని చూసి జాలి పడీ…”
“ఛస్! జాలి అన్నమాట నా దగ్గర వాడకు. నిన్ను నువ్వు తృప్తి పరచుకోడానికి వాడుతున్న అందమైన మాట అది. అయినా వీళ్లకి ధర్మం చేస్తే వీళ్లు నీకు కృతజ్ఞత చూపిస్తారనుకోవడమేమిటి? నువ్వు వాళ్లపట్ల జాలిపడ్డట్టు ఎలా నటిస్తున్నావో వాళ్ళూ నీ పట్ల కృతజ్ఞత చూపిస్తున్నట్టు అలాగే నటిస్తారు. అంతా నటనే. అలా అని ఇద్దరికీ తెలుసు కాని ఎవరికి వారే తాము నటించడం లేదనీ తృప్తి పడతారు”.
“నీకు మనస్సనేది లేదురా! కళ్లులేని వాళ్లనీ, కాళ్లు లేని వాళ్లనీ చూస్తే నీకు జాలెయ్యదూ? నీలాగ ఆలోచిస్తే అందరూ మోసగాళ్లుగానే కనపడతారు. అయినా మనుషుల్లో ఉన్న మంచితనాన్నే చూడాలి కాని వాళ్లలో ఉన్న స్వార్ణాన్నీ కుళ్ళునీ చూస్తే ఎలా?”
“అంటే ఏమిటి నీ ఉద్దేశం? ఒక దొంగ ఉన్నాడనుకో. వాడు దొంగతనం చెయ్యడం చూస్తూ కూడా, పాపం, వీడు దొంగతనం చేసినా మంచివాడు. వీణ్ణి దొంగగా చూస్తే మనమూ చెడ్డవాళ్ల మయిపోతామని చేతులు కట్టుకు కూర్చోవాలా?” వెటకారంగా అన్నాడు.
“అలా అని నేనన్నానా? వాడు చేసే పని చెడ్డదే కాని వాడి మనసు చెడ్డదో కాదో చూడాలి. ప్రతి మనిషికీ ఉన్న మనసే వాడికీ ఉంటుంది. అందులో మంచీ ఉంటుంది. చెడూ ఉంటుంది. అయితే అవి ఓ పాలు ఎక్కువ తక్కువలు కావచ్చు. వాటిలోఉన్న మంచినే ఎందుకు చూడకూడదు? వీలైతే చెడును కూడా ఎందుకు మంచిగా మార్చకూడదు?”
“భేష్ లెక్చర్ బావుంది”.
“నీ కన్నీ పరిహాసంగానే కనిపిస్తాయి. మన మనస్సొక అద్దం లాంటిది. అది వంకరటింకరగా ఉంటే అందులో పడ్డ ప్రతిబింబాలు కూడా వంకర టింకరగానే ఉంటాయి”.
“ఉపమానం బాగుంది. ఏ పత్రికలో చదివావు?” అన్నాడు సిగరెట్ నుసిరాలుస్తూ నిర్లక్ష్యంగా…
“నీకు చెప్పి లాభం లేదు.” అన్నాను విసుగ్గా…
“అది కాదయ్యా మనస్సు అద్దం లాటిదని ఒప్పుకొన్నాను… అది వంకర టింకరగా ఉంటే బాగుచెయ్యగలం కాని అందులో పడ్డ నీడల్ని సరిచెయ్యలేం కదా! ఎటొచ్చీ అందులో పడ్డ నీడలన్నీ అందంగా ఉన్నాయనుకోడమే మనల్ని మనం మోసం చేసుకోవడం”.
అక్కడికి ఆ సంభాషణ ఆగిపోయింది.
“ఆ ఫూల్ ఇప్పుడిక్కడ లేకపోవడమే మంచి దయింది” అనుకొన్నాను.
ఆ ముసలమ్మ ఇంకా అడుగుతూనే ఉంది. నాలాంటి వాళ్లు కొందరు డబ్బు వేస్తున్నారు. లేనివాళ్లు తనవైపు చూడటానికి ధైర్యంలేక ఎటో చూస్తున్నారు. ఇంతలో బస్సు వచ్చింది. అంతవరకు క్యూలో నిలుచున్న వాళ్లందరు ఒకరి నొకరు తోసుకొంటూ, దిగేవాళ్లని దిగనియ్యకుండా బస్సెక్కడానికి ప్రయత్నించసాగారు.
నిజానికి అక్కడున్న మనుషులందరూ బస్సులో ఎక్కినా కొన్ని సీట్లు మిగులుతాయి. అయినా ఎవరికి వారు ముందెక్కాలని తొందర!
ఆ తొందరలో బస్సెక్కడంలో ఆ నలుగురు కాలేజీ అమ్మాయిల్లో ఒక అమ్మాయిని నేను తోసేశాను.
“సారీ” అన్నాను. నా వైపు కోపంగా చూస్తూ బస్సెక్కింది. మా ఇద్దర్లో తప్పెవరిదో నాకర్ధమవలేదు.
బస్సు కదిలింది. నా పక్కనో ముసలతను కూర్చొన్నాడు.
“సరోజినీ దవాఖానాకు పోద్దా?”
“పోతుంది“
“నువ్వేడకి పోతున్నవ్?”
“మెహిదీ పట్నానికి తాతా”
“రెండు రోజుల బట్టి కంటెంబడి ఒకటే నీల్కార్తన్నయి.”
“ఉహూ!”
“మా బిడ్డ సెప్పిండు, సరోజిని దవాఖానాకు పో అయ్యా ఆడ కన్నునయం చేత్తరని”.
“ఊc.”
“కంట్ల ఇంజచ్చ నిత్తరంట కదా?”
“ఏమో తెలీదు” అన్నాను విసుగు సాధ్యమైనంతవరకు కప్పిపుచ్చుకొంటూ…
చుట్టూ చూశాను ఎవరైనా మా వైపు చూస్తున్నారేమోనని…
అందరి కళ్ళూ పరిహాసంగా మావై పే చూస్తున్నట్లనిపించింది.
“ఇతనెక్కడ దాపురించాడురా, బాబూ’ అనుకొన్నాను.
మళ్లా రాజారావుతో అన్న అద్దం ప్రతిబింబం మాటలు గుర్తు వచ్చి సిగ్గుపడ్డాను.
రాజారావంటాడు.. “ఒరేయ్, అందర్నీ సంతోషపెట్టాలనీ, అందరి దృష్టిలో మంచివాళ్లమై పోవాలనీ మన వ్యక్తిత్వాన్ని చంపుకోవడం మనని మనం బానిసలుగా చేసుకోవడమేరా! మనం మంచి అనుకొన్నది చేయడానికి కొందరి దృష్టిలో చెడ్డవాళ్లమై పోయినా ఫర్వాలేదు.”
“ఇంకొకరికోసం స్వార్గాన్ని త్యాగం చెయ్యడంలో ఉన్న ఆనందం నీకు తెలీదురా.”
“నువ్వు స్వార్గాన్ని త్యాగం చెయ్యడం వల్ల ఆనందం కలుగుతూందా? స్వార్గాన్ని త్యాగం చేస్తున్నావని ఇతరులు గుర్తించడం వల్ల కలుగుతూందా? ఏది నిజమో నీ మనస్సుకే తెలుసు. ఇంకో సంగతి. స్వార్థ త్యాగం, వ్యక్తిత్వాన్ని చంపుకోడం ఈ రెండిటి మధ్యా చాలా బేధం ఉంది. నువ్వు రెండోది చేస్తున్నావు కాని దానివల్ల మొదటిదాన్ని సాధించలేక పోతున్నావు.”
నాంపల్లి బస్టాప్ వచ్చింది. అక్కడ కొందరు దిగిపోయారు. చాలా మంది ఎక్కారు…
నా సీటు పట్టుకొని ఒక పదహారు పదిహేడేళ్ల అబ్బాయి నిల్చొన్నాడు…
వీడినెక్కడో చూసినట్టుంది. ఆC అవును. వీడే ఆ ముసలమ్మ మనవడు…
ఒత్తు కనుబొమ్మలూ, దుబ్బు జుత్తు, లావు పెదవులూ.. ఈ వెధవే ఆ ముసలమ్మని వదిలేసి పోయాడు…
ఇలాంటి వాళ్లకి జాలి, దయ అనేవి ఉండవు కాబోలు! దరిద్రం తాండవించే చోట ప్రేమాభిమానాలు కరువవుతాయేమో !
“ఏమోయ్’ పిలిచాను.
తిరిగి చూశాడు. తరవాత గుర్తుపట్టి నెమ్మదిగా సలాం చేశాడు.
“ఏమయ్యా మీ అవ్వని వదిలి పారిపోయేవటగా?”
“అవున్దొరా.”
“పాపం, మసిలిది ఒక్కర్తీ ఎలా ఉంటుందనుకున్నావోయ్? కళ్ళుకూడా సరిగ్గా కనిపించవు కదా.”
తల వంచుకొన్నాడు.
“ఏం, జవాబు చెప్పవ్? ఇప్పడేం చేస్తున్నావ్?”
“కూలిపన్దొరా”…
“హాయిగా ఇక్కడ నీ మానాన నువ్వు తిరుగుతూంటే ఆ ముసలవ్వని చూసేదెవరు? నీకు బాధగా లేదురా అలా తనని వదిలి వచ్చేయడానికి?”
వాడు తల మరింత కిందికి దించుకొన్నాడు. నా కాళ్లమీద టప్ టప్మని నీళ్లు పడ్డాయి. గతుక్కుమన్నాను. వీడేడుస్తున్నాడా? వీళ్లకి కూడా ఏడుపు వస్తుందా?
తరవాత వాడు మెల్లిగా కళ్లు పైకెత్తాడు.
“నాకు బిచ్చమెత్తి బతకటం ఇట్టం లేద్దొరా, నౌకరీ చూసుకొంటనంటే మాయవ్వ వద్దు పొమ్మంటది… ఎప్పడు దానెంబడె ఉండమంటది… ఇట్ట నాబంలేదని పారిపోయిన. మొన్న దానికాడికి బోయిన. ఒక రూపాయియ్యబోతే తీస్మోలే. ఇసిరి కొట్టింది”.
నేనాలోచిస్తున్నాను. ఇంకొకరిదగ్గిర బిచ్చమెత్తి డబ్బులు సంపాదించడంలో ఆమెకి అభిమానం లేదుకాని, కష్టపడి వీడు సంపాదించి తెచ్చిన డబ్బు పుచ్చుకోడానికి అభిమానం అడ్డువచ్చింది. వీడు తన స్వార్థం తాను చూసుకొన్నాడను కొన్నాను. మరి వీళ్ళిద్దర్లో స్వార్ధ పరులెవరు?
“ఈడ ద్వారకొటల్లో సర్వరు పని కాళిగుందట, చూద్దామని పోతాన్న”
వాడి స్థాపు వచ్చింది. దిగబోయాడు. నా పర్సులోంచి పది పైసలు తీసి వాడి చేతిలో పెట్టాను.
“వద్దు దొరా! నే నిప్పుడు అడుక్కొనేటోడ్ని కాదు” అని డబ్బులు తిరిగి నా చేతిలోపెట్టేశాడు. రాజారావు పక్కన లేకపోవడం మంచిదయింది…
ఉంటే ..”నీ మంచితనం వీడిదగ్గర చాటుకొందామనుకొన్నావు! పాపం, వాడు దానికి అవకాశం కలిగించలేదు!” అని ఉంటాడు.
మెహిదీపట్నంలో బస్సు దిగాను. ఈ రోజు మనస్సంతా ఎందుకో చిరాగ్గా ఉంది. ఈ వేళ జీతాలందిన రోజు! ఎంతో సంతోషంగా ఉండవలసిన రోజు!
శాంత గుమ్మంలోనే నిల్చొని ఉంది.
“అమ్మయ్య వచ్చారా! తొందరగా వస్తానని ఇంకా ఎందుకు రాలేదా అని బెంగపడి చస్తున్నాను.”
“అబ్బో ఎంత ప్రేమ నేనంటే ఫస్టు తారీఖు కదూ!”
“బావుంది” అంటూ మూతి తిప్పతూ లోపలికి వెళ్లింది.
“ఇవేళ నేనేం తెచ్చానో చెప్పుకో చూద్దాం”
“పువ్వులూ, స్వీట్లూ, ఇంకా అదిగో సంచిలో కనపడుతున్నాయిగా కూరలు. ఇవేగా ఎప్పడూ ఫస్టు తారీఖున తెచ్చేవి”
“ఊహూC.! ఇంకోటి తెచ్చాను.”
“మీరే చెప్పండి, బాబూ, నాకిప్పుడు ఓపిక లేదు.”
సంచీలోంచి చీర తీసి ఇచ్చాను…
“అబ్బో ఎప్పడూ లేంది ఏమిటి ఈ వేళ నా మీద ఇంత ప్రేమ పుట్టుకొచ్చింది” అంది మురిపెంగా చీర చూసుకొంటూ,
“అది సరేకాని అసలయింది తియ్యండి. జీతం డబ్బు లెక్కడ పెట్టారు?”
“ఇదిగో , అదీ తీస్తాం. నేనేం దద్దమ్మని అనుకొన్నావా? పర్సులో కొంత డబ్బుంచి మిగతాదంతా వెనక జేబులో పెట్టాను.”
వెనక జేబులో చెయ్యి పెట్టాను. గుండె గుభేలు మంది. అందులో జీతం డబ్బుల్లేవు. నేను గాభరాగా వెతకటం చూసి శాంత మరింత గాభరాగా అడిగింది…
“ఏమండీ, ఏమయింది?”
“ఈ జేబులోనే పెట్టాను శాంతా, బాగా గుర్తు. ఇప్పడు చూస్తే లేవు.”
“సరిగ్గా చూడండి. పర్సులో పెట్టారేమో!”
పర్సులో చూశాను. నాలుగు రూపాయలూ, కొంత చిల్లరా ఉన్నాయి.
“లేదు పర్సులో పెట్టలేదు. వెనక జేబులోనే పెట్టాను. బాగా గుర్తు.”
సంచీలో వెతికాం. కూరగాయలన్నీ తిరగబోసి చూశాం. చీర మడత విప్పి చూశాం. ఉండబట్టలేక ఆఖరికి స్వీట్ పాకెట్ కూడా విప్పి చూశాం.
“మన పిచ్చి కాని వీటన్నిటిలోను ఎంత వెతికినా దొరుకుతాయిటండీ! ఏ వెధవో కొట్టేసి ఉంటాడు. ఎన్నిసార్లో చెప్పాను జాగ్రత్తగా ఉండమని. నా మాటంటే మీ కంత నిర్లక్ష్యం.”
“వెళ్లి పోలీస్ రిపోర్టు ఇచ్చి వస్తాను.”
“వెళ్లండి. అయినా వస్తువు లేవయినా పోతే పోలీస్ రిపోర్టు ఇచ్చినా లాభం. డబ్బులు పోతే మళ్ళా దొరుకుతాయిటండీ!”
“సరే… నే వెళ్ళొస్తా తలుపేసుకో”.
వచ్చినట్టే మళ్ళా బయలుదేరాను.
ఎవరు తీసి ఉంటారు? ఎవరు తియ్యడాని కవకాశముంది? బస్సులో పోయి ఉంటుందా?
నేను బస్సు స్టాపుకి వచ్చిన దగ్గిరనుండి జరిగిన సంఘటనలు గుర్తు తెచ్చుకొన్నాను.
మొదట ఓ తల్లీ, కొడుకూ వచ్చారు. వాళ్లు తియ్యడాని కవకాశం లేదు. ఏమో చెప్పలేం! ఈ మధ్య కొందరాడవాళ్లు పిల్లల చేత దొంగతనాలు చేయిస్తున్నారట. చూడ్డానికి గౌరవస్థుల్లాగే ఉన్నారు. అయినా మెరిసేదంతా బంగారం కాదు కదా!
క్యూలో ఆ అమ్మాయి నన్ను తోసేసిందిగా! ఆవిడ గారు కాలేజీలో చదువుతూందో జేబులు కొడుతూందో ఎవరు చూశారు? నలుగురూ కట్టకట్టుకొని ప్లాన్ వేసుకొని వచ్చి ఉంటారు. ఇక పోతే ముసలమ్మ! అవును! ముసలమ్మ నాకు దగ్గరగా వచ్చింది. అప్పడు నేను జేబులోంచి పర్పు తియ్యబోయి, హిప్ పాకెట్లోంచి నోట్ల పాకెట్ తీశాను. అప్పుడామె చూసింది. నేనింకో వైపు చూడ్డంలో మెల్లిగా లాగేయలేదు కదా? మొన్న ఇలాగే ఎవర్తో మసిలిది ఒకడి జేబు కొట్టేస్తూంటే పట్టుకొన్నారట. చెప్పలేం ఎవరెటువంటివారో?
నేను వట్టి వెధవని. పాపం మసిలిది కదా అని ముందూ వెనకా చూడకుండా ధర్మం చేశాను.
బస్సులో ఆ మసిలమ్మ మనవడు నా పక్కనే నిల్చొన్నాడుగా! వాడు చేసినా చెయ్యచ్చు. నా పక్కనే నన్ను తగులుతూ నిల్చొన్నాడు.
వెధవకి అడుక్కోడానికి నామోషీ కాని ఇలాంటి పనులు చెయ్యటానికి తయారు! ఆ బస్సులో ముసలా డొకడు దాపురించేడు. అతన్ని మాత్రం ఎవరు నమ్మమన్నారు? అంతా ఒక్కలాంటివాళ్లే దొంగబుద్దులూ, కుళ్లు మనసులూ….
పోలీస్ రిపోర్టు ఇచ్చి వచ్చాను. నెల్లాళ్లు కష్టపడి సంపాదించిన నాలుగు వందల యాభై రూపాయలూ పోవడానికి నిమిషం పట్టలేదు. అందులో నాలుగాదివారాలూ ఓవర్టైమ్ చేసి సంపాదించిన డబ్బుకూడా ఉంది.
మరునాడు కాళ్ళీడ్చుకుంటూ ఆఫీసుకి వచ్చాను. నేను సీట్లో చతికిలబడ్డ తరవాత రాజారావు నా దగ్గిరికి వచ్చాడు.
“ఏమయ్యా, మహానుభావా, ఏమిటి సంగతి? ఇంట్లో కొంచెం ఎక్కువ తిని వచ్చావేమిటి??
“జీతండబ్బు మొత్తం పోయి నేనేడుస్తుంటే నీ హాస్యాలేంటి మధ్యన?” విసుక్కొన్నాను.
డబ్ము పోయిందన్న మాట వినగానే చూట్టూరా పనిచేసుకుంటున్న మరో నలగురైదుగురు చూట్టూ మూగారు, ఏమయిందేమయిందంటూ…
నిన్న జరిగిన సంగతి అంతా చెప్పాను. అందరూ తలొక సలహా ఇచ్చారు.
“పోలీస్ రిపోర్టిచ్చారా?”
“ఆర్.టి.సి. వాళ్ల దగ్గిరకి వెళ్లి ఆ బస్సులో వెతికించలేకపోయారా?”
“పోన్లెండి, నాలుగురూపాయలై నా వేరుగా ఉంచారు, బొత్తిగా క్షవరమై పోకుండా”
మేనేజర్ రావడంతో అందరూ తమ తమ సలహాలు ఆపేసి ఎవరి సీట్లో వాళ్లు కూర్చొన్నారు.
మధ్యాహ్నం లంచవర్లో రాజారావు నా సీటు దగ్గిరికి వచ్చాడు.
“లేవయ్యా లే… కడుపులో కొంచెం పడితే మనసులో గుబులు కొంత తగ్గుతుంది”.
“ఇప్పడు నేను తిన్నా గొంతు దిగదు”.
“ఎవడ్రా వీడు! ఆఫ్టరాల్ కొంత డబ్బు పోయినందుకే ఇలా ఏడుస్తే ఎలా! రా రా’ అంటూ బలవంతంగా నన్ను కాంటీన్కి లాక్కుపోయాడు.
కాంటీన్ లో ఇడ్లీ తింటూ నేనన్నాను, “ఆ ముసలమ్మో దాని మనవడో తీసి ఉంటారని నాకు గట్టి నమ్మకంరా.”
“ఆ ముసలమ్మ పాపం, మూడు కాళ్లది కదురా! అయినా తనమీద నీకెందు కనుమానం వచ్చింది?” నా కళ్ళ లోకి చూస్తూ అడిగాడు.
“మొదట నేను వీళ్లని అమాయకులనే అనుకొన్నాను. ఇలాంటి వాళ్లందర్నీ అమాయకులనుకోవడం మనదే పొరపాటు.”
“అయితే నా మాట ఒప్పుకొన్నానంటావు?”
నేనేం జవాబు చెప్పలేదు. తరవాత కాఫీ తాగుతూ అన్నాను :
“ఆ గుంట వెధవ మాత్రం తక్కువ తిన్నాడా? వెధవ నా మీద వాలిపోతూ నిల్చొన్నాడు. వాడు దొంగతనం చేస్తాడని ఎవరనుకొంటారు? నేనలా అనుకొనేవాణ్ణి కూడా కాదు. జాలి అనే బలహీనత ఒకటి ఏడ్చింది కదా!”
“నీసంగతి నాకు తెలీదూ?” వెటకారంగా అన్నాడు. నేనతన్ని పట్టించుకోకుండా అన్నాను.
“ఆమెకేమో వాడు తన వెంటే ఉండాలనీ, అడుక్కొని సంపాదించిన డబ్బు తన చేతిలోనే పొయ్యాలనీ దుగ్ద వీడికేమో ఈ మసిలమ్మ పీడ వదిలితే చాలు, విచ్చలవిడిగా తిరగొచ్చని బాధ!”
“ఇద్దరి కిద్దరే నంటావు?”
“వీళ్లిద్దరే నేమిటి? చూస్తే అందరూ అలాగే కనపడుతున్నారు. మొట్టమొదట బస్సుస్టాపుకి ఒకావిడ వచ్చిందిలే. ఆవిడ వెనుక ఓ కుర్రాడు. ఈ మధ్య పెద్దవాళ్లు పిల్లలచేత దొంగతనాలు చేయిస్తున్నారటగా? ఆవిడ ఆ కుర్రాడి చెవిలో మెల్లిగా ఏదో చెప్పింది కూడాను.”
“ఆ కుర్రాడి కెన్నేళ్లుంటాయి?”
“మూడు నాలుగేళ్లుండవచ్చు.”
రాజారావు పకపకా నవ్వాడు.
“నాలుగేళ్ల పిల్లాడు జేబు ఎలా కొట్టేయ గలడనుకొన్నావ్? అసలు వాడికి నీ జేబు అందుతుందా?”
నేను ఉడుక్కొన్నాను.
“పోనీ, వాళ్ల నొదిలేయ్. వాళ్ల తరవాత నలుగురైదుగురు అమ్మాయిలు వచ్చారు. చూడ్డానికి కాలేజీ సూడెంట్సు లాగే ఉన్నారు. ఒకటే వికవికలూ, పకపకలూ. బస్సెక్కుతున్నప్పడు ఒకమ్మాయి నన్ను గుద్దేసింది. పైగా నేను సారీ చెబితే నావైపు రుసరుస లాడుతూ చూసింది.”
“అయితే ఆ అమ్మాయి తీయడానికవకాశం ఉందంటావు?”
“చెప్పలేం… ఆ బస్సులో నా పక్కన ఓ ముసలాయన దాపురించాడులే!”
“ఇంకేం? వాణ్ణీ నీ లిస్టులో చేర్చేయ్.”
**********************************************************
సాయంత్రం అయిదవుతుండగా ఇద్దరం బయటికి వచ్చాం. నిన్నట్లా ఈ రోజు బస్టాపు నిశ్శబ్దంగా లేదు. స్కూలు పిల్లలతోటీ, ఉద్యోగస్థులతోటీ కిటకిట లాడుతూంది.
ఇద్దరం వెళ్లి క్యూలో నిల్చొన్నాం.
“దొరా!” వెనక్కి తిరిగి చశాను.
ముసిలమ్మ! ఆ మసిలమ్మే నిల్చునుంది.
“ఇట్లరా దొరా!”
అసలామె పిలవకపోయినా నేనే వెళ్లి నాలుగు జాడించేద్దును.
ఆమె కొంగులో దోపుకున్న నోట్ల కట్ట జాగ్రత్తగా నా కందించింది. “ఇది నీదేనా, దొరా?”
ఆత్రంగా తన చేతిలోంచి పాకెట్ లాక్కొన్నాను.
“నీ దగ్గిరికి ఎలా వచ్చిందీ?”
డబ్బు దొరికిన సంతోషంలో కోపం తెచ్చుకోడం కూడా మరిచిపోయాను.
“నిన్న నువ్వు దీన్ని నీ జేబునుంచి తీసినవు కద్దొరా? బస్సెల్లినంక చూసినా, ఈడిది పడున్నది. నీ యవ్వ ఇదాదొర్దే అన్కొన్న. నిన్న నా మన్మడొచ్చిండు. ఇదాదొర్దిదిరా అని చూపిన. ఇప్పడెల్లి ఇచ్చొద్దమన్నడు. నువ్వేడుంటవో తెల్వదు గంద. నువ్వు రోజూ ఈడకే వత్తవు. ఇయ్యచ్చని బద్రంగ దాచిన. డబ్బంతా ఉన్నదా దొరా?”
నేను ఆమె మాటల్ని పూర్తిగా వినలేదు…
నేను వీళ్లని గురించి ఎలా ఆలోచించాను! వీళ్లంతా స్వార్థపరులు… కుళ్ళు మనుషులు… దొంగవెధవలు…
మనస్సు అద్దం లాంటిదని రాజారావుతో అన్నాను….
నా మనస్సెలాంటి అద్దం? వంకరటింకరగా ఉందా? నున్నగా ఉందా?
అందులో పడ్డ ప్రతిబింబాలన్నీ వంకరగా ఉన్నా అందంగా ఉన్నాయని భ్రమపడ్డాను.
ఇంక కళ్లు తెరవాలి. అద్దాన్నే నునుపు చేసుకోవాలి!

Share Button

0 thoughts on “Addamu Pratibimbamu”

 1. Houston internet providers Houston, TX Internet Service – Compare 20 Providers
  Easily research and compare all ISPs in the Houston area. We have ALL Internet companies and plans in Houston, TX. Internet Service Options in Houston, TX A Good Choice HughesNet provides the following internet service types: HughesNet offers internet download speeds up to 25 mbps. Internet Plans in Houston, TX The table below shows the available plans and pricing for HughesNet in Houston, TX . Exede provides the following internet service types: Starting at $49.99 per month for internet service. Exede offers internet download speeds up to 25 mbps. Internet Plans in Houston, TX The table below shows the available …
  The post Houston internet providers Houston, TX Internet Service – Compare 20 Providers appeared first on Finance USA.

  Netherlands Business

 2. ui4u
  Best High Yield Savings Accounts in 2019! and Video
  Best High Yield Savings Accounts in 2019 Whether you’re looking for a short term rental in the middle of all the hustle and bustle, Best High Yield Savings Accounts in 2019 bathrooms. And vehicle type to another, accurate and clear information in my pocket is almost unbelievable. So rare, Best High Yield Savings Accounts in 2019 Best High Yield Savings Accounts in 2019 as a few other Best High Yield Savings Accounts in 2019. And high levels of unemployment proliferated for the period 2009 – 2013, maintenance fee. For those that have held their Best High Yield Savings Accounts in …
  The post Best High Yield Savings Accounts in 2019! and Video appeared first on Credit.

  Auto-car News
  2
  chevy spark
  loan
  polywell b8500
  heavy

  TOP 250 FREE DOFOLLOW SITE LINK LIST

  http://kavkazskayaplennica.gidm.ru/posts/reply/88377
  https://xn—–8kcbpcgubaev4avotgb6ae.xn--p1ai/?replytocom=2827
  https://dvoryani.ru/staraja-mahachkala-ili-kak-vse-bylo-mnog/?replytocom=32524
  https://lyrik-insel.de/posting.php?mode=reply&f=69&t=5280
  http://www.neftepromsnab34.ru/about/?replytocom=32207
  https://nektarnik.com.ua/bezopasnaya-rabota-s-motoblokom/?replytocom=1
  http://klors.com/truckstop/memberlist.php?mode=contactadmin&sid=66cf11e71109c52475a339d097b1db04
  http://www.all-switzerland.ch/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%86%d1%8e%d1%80%d0%b8/?replytocom=426
  http://promspectehcentr.ru/stroitelnaja/pogruzchiki-frontalnye/ant-1000.html?replytocom=1447
  http://oko-dtp.ru/istoriya-direktorov-kombinata-elektrohimpribor/?replytocom=2302
  http://streetfun.ru/projects/turbo-busa?replytocom=7708
  http://polwebnet.org/sendmessage.php
  http://xr36rx.com/newreply.php?do=newreply&p=2789
  http://wine-beer.ru/topic/1551-knopki-otvetittcitirovat-upravlenie-tcitata/
  http://ozxw4z3pnrqxq5tbojuwc6dnmvwgm2lpojsq.mfxgs2dvmixhe5i.nbla.ru/post.php?fid=20
  http://potokin.com/?p=164
  https://melikedacha.ru/zveti/izyiskannaya-geyhera?replytocom=5
  http://tvoycoach.ru/kouching-chto-ehto/?replytocom=12
  https://barnaul.lodki-pvh.com/otzyvy-klientov/?replytocom=87865
  http://school1.nikrn.ru/?page_id=2
  http://edomaskina.ru/?p=1
  http://www.iskeletor.com/newreply.php?p=52511&noquote=1
  https://zoolubimcy.ru/uslugi/perederjka/?replytocom=134
  http://tomsk-novosti.ru/reportazh-pod-stuk-koles/?replytocom=11956
  http://www.skodaforum.ru/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2376
  http://ayunet.info/ucp.php?mode=register
  http://eleqtro.forums-free.com/posting.php?mode=reply&f=2&t=5
  http://benz124.com/forum/posting.php?mode=reply&f=57&t=1436
  http://rivieragrouptravel.com/tour/georgia-land-donated-god/?replytocom=2060
  https://vash-gid-v-ispanii.webnode.ru/gostevaya-stranitsa/
  http://decoro.ru/post/669/?replytocom=88410
  http://aviabrand.ru/s7-airlines/
  http://lanabrovko.ru/2014/05/14/a-u-vas-takoe-sluchalos/?replytocom=102
  http://www.lov-life.ru/2017/07/15/%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d1%8c%d0%b1%d0%b0/?replytocom=2
  http://phoenixtour.az/hello-world-2/?replytocom=2
  http://sabrilia.ru/response/?replytocom=43089
  https://vseomozge.ru/otek-golovnogo-mozga-prichiny-posledstviya?replytocom=3059
  http://moto-poltava.at.ua/index/3
  https://webeginner.ru/servis-rassylok-mailchipm/?replytocom=1436
  https://forum.project-imas.com/index.php?action=post;topic=2557.0;last_msg=68463
  https://oriflame433.webnode.ru/gostevaya-kniga/
  http://paffalcons.com/forums/posting.php?mode=reply&f=3&t=3720
  http://chel.net.ru/2019/06/15/%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2/?replytocom=2269
  http://magnetic.uz/2017/09/24/221/?replytocom=2011
  http://trubadur.eu5.org/?p=3359
  http://dushkola3.ru/?p=667
  https://forumodua.com/newreply.php?do=newreply&p=72729084
  http://nfs-nl.ru/posting.php?mode=quote&f=41&p=49625
  https://tatoshkina.com/obratnaya-svyaz/?replytocom=214
  http://blagaya.ru/skripka/noty/?replytocom=2517
  https://solodonne.blogfree.net/?act=Post&CODE=02&f=752053&t=3337595&p=12006620
  http://gi4tq.oj2xgztgfzzhk.nbla.ru/register.php
  https://www.pentaxturk.com/forum/index.php?action=post;topic=8450.0;last_msg=75466
  http://rostanex.ru/compare/?replytocom=9102
  http://obxxi5dfojtg64tvnuza.ojxwy23bfzzxk.nbla.ru/post.php?fid=76
  http://italiya-cafe.gidm.ru/posts/reply/40014
  http://spectruck.su/?p=1
  http://zetiks.ru/2018/06/15/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%87%d1%83-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f/?replytocom=2
  http://or3gi5dimvxw4zi.oj2xgztgfzzhk.nbla.ru/post.php?tid=2
  http://smart-cid.ru/otzyvy?replytocom=190375
  http://irisrnd.gidm.ru/posts/reply/82370
  http://stahanov.pro/a-fire-took-out-a-huge-bitcoin-mining-operation/?replytocom=60
  http://vernutparnya.ru/stati/vernut-parnya-privorot.html?replytocom=1802
  http://rostyslav.com/2017/12/23/privet-mir/?replytocom=1
  http://poomsae.ru/?attachment_id=522
  http://visa-bryansk.ru/horvatiya/?replytocom=4214
  https://smart-bilet.ru/2016/09/28/refund-for-tickets/?replytocom=4
  https://tov54.ru/kontakty
  https://www.progidep.fr/forum/member.php?action=register
  http://bydasha.hiblogger.net/724040/add_comment.html?parent_id=4137182
  http://boltyrov.ru/?p=1
  http://www.navthai.com/smf/index.php?action=post;topic=7779.0;num_replies=188
  https://lukoilcard.ru/?replytocom=4867
  http://xn--80aba7bj.com/forum/ucp.php?mode=register
  http://kirpish24.ru/postrojka-letnego-dusha/?replytocom=1144
  https://trivechain.com/forum/
  http://sexfotovideo.ru/2018/12/11/34/?replytocom=290
  http://farcargo.ru/kakaya-samaya-bystraya-dostavka-iz-kitaya/?replytocom=30445
  http://www.batyablog.ru/?p=49
  http://tpeskova.ru/1941-2/?replytocom=4962
  http://m5qw2zlcmfxgo.mfzhiytcfzzhk.nbla.ru/post.php?fid=32
  http://gazetabaikonur.ru/20160312_120405?replytocom=774
  https://blog.khorzov.com/2017/11/22/pomogite-vyibrat-nazvanie/?replytocom=3386
  http://korea5.ru/korejskij-akter-kim-bomkim-bum/?replytocom=5142
  http://klm-gtm.sch.b-edu.ru/2016/09/23/1074/?replytocom=2024
  http://starway.guru/2017/04/24/aboutboys/?replytocom=53114
  http://newdecostroy.es/ru/sl3-4/?replytocom=4232
  http://super-slots.co/otzyvy/?replytocom=3
  http://blogger-ok.hiblogger.net/1103584/add_comment.html?parent_id=4911526
  https://1lgoty.ru/lgoty-zheleznodorozhnikam/?replytocom=143432
  https://pike-spin.ru/rybalka-na-shhuku-v-dekabre/?replytocom=628
  http://supersalon.com.ua/novosti/prodazha-nosochnogo-proizvodstva/?replytocom=3561
  http://www.chiangnga.go.th/webboard/reply.php?board_id=00014
  http://smartkidsclub.ru/?p=1
  http://www.peremenamagazine.com/?page_id=27
  http://yadya.ru/?p=1
  http://blog.textberry.ru/zarabotat-na-tekstax-shans-est-u-kazhdogo/?replytocom=12720
  http://www.dom-santehniki.pp.ua/dushevaya-kabina-nuzhna-li-ona-v-kvartire/?replytocom=23
  http://trophy-land.club/otzyvy/?replytocom=8
  https://auto-mag.com.ua/2017/12/03/lyustra-osveshhenie-daryashhee-krasotu/?replytocom=769
  http://wurmhumus.ch/kontakt.htm
  https://perfectmatch.com.ua/o-nas-2/otzyvy-o-kompanii/
  http://www.inlifegm.com/glavnyj-sekret/?replytocom=109
  http://bazbouw.nl/hello-world/?replytocom=8841
  http://ofice-ori.ru/?p=1
  http://masterprofispb.ru/remont-kryshi-garazha-specialnoe-predlozhenie/?replytocom=4057
  https://4descarga.com/newreply.php?tid=21621&replyto=42246
  https://arbuztoday.ru/maloletnie-rufery-pokorili-novoe-zdanie-v-astraxani/?replytocom=28221
  https://priavto.ru/privet-mir/?replytocom=1
  https://www.infradigital.io/pendaftaran/Akademi%20Teknik%20Telekomunikasi%20(AKATEL)/
  http://www.workperson.ru/blog/?page_id=2
  http://insitespace.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%80/?replytocom=1
  http://versalsbeauty.gidm.ru/posts/reply/110080
  https://www.softinventive.ru/blog/total-network-inventory-4-is-ready/?replytocom=29397
  http://povodok.by/article/health/allergiya-u-kitajskogo-shar-peya/?replytocom=1162
  http://ulskcurrant.eu5.org/?p=365
  https://hamahama.blogfree.net/?act=Post&CODE=02&f=760178&t=3367120&p=12143948
  http://www.consumerfinancialservicesonline.com/forums/topic/news-dental-news-current-news-remmont-com/
  http://just-ice.info/2018/05/14/kod-uslugi-1-spravka-med-uslugi/?replytocom=16649
  http://www.lpf.kse.org.ua/2015/07/11/audio-post-format/?replytocom=3633
  http://las-vegas-at-night.xooit.com/posting.php?mode=reply&t=2
  http://my-gnuradio.org/2018/04/01/sozdanie-python-bloka-dlya-gnuradio/?replytocom=11869
  http://sopen.ru/news/9-rossijane-stali-pervymi-na-chempionate-mira.html
  https://poliv.dp.ua/services/training/attachment/training_7/?replytocom=2253
  https://beelineexpert.ru/balans/perevod-beeline-tele2/?replytocom=2511
  http://onepdf.ru/wood-master-1-49-yanvar-fevral-2016/?replytocom=8492
  http://ucbp.kiev.ua/service/?replytocom=2985
  http://gigporno.pro/v/281595
  http://sobornaya-gorka.ru/2017/08/10/vash-shedevr-gotov/?replytocom=3096
  https://igrotey.ru/quick-order
  https://anyrachelofficialblog.blogfree.net/?act=Post&CODE=02&f=1092930&t=5211015
  http://hotels-gelendzhik.ru/kabardinka/nadezhda-spa-morskoj-raj/?parent=28
  http://dentprestizh.gidm.ru/posts/reply/84567
  https://schizoid.ru/2019/06/10/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%80/?replytocom=1
  http://kyrkoz.ru/?page_id=2
  http://xn—-7sbifcd8a0aceencqeel.xn--p1ai/%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d1%81%d0%bd%d1%82/?captcha=failed
  http://putidobra.ru/?p=21
  https://blog.lizard-program.ru/multi-browser-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5/?replytocom=800
  https://www.kazportal.kz/bezrabotitsa-v-respublike-kazahstan/?replytocom=7190
  http://simonyan.net/?p=9
  http://freedom.grigoryants.com/book/chapter-3/part-3-3/?replytocom=7058
  http://divan-pchelka.ru/uncategorized/choosing-good-buy-essays-cheap-110/?replytocom=66436
  http://www.sankomplekt.ru/?p=1
  https://ichigo.forumcommunity.net/?act=Post&CODE=02&f=3608837&t=19548114&p=146536586
  http://promasterkbr.ru/remont-kondicionerov/?replytocom=10
  http://ninafoto.ru/?p=1
  http://delorukmoih.ru/kak-nanyat-rabochih-i-ne-pozhalet-ob-etom/?replytocom=3
  http://vladimirskydvor.ru/sudak-okrestnosti-dom-gostevogo/?replytocom=3145
  http://pryaniki.info/myatnye-pryaniki-recept/?replytocom=3336
  https://www.dega-style.ru/vpered-k-yubochke/?replytocom=3698
  https://coflow.ru/gariki-ot-igorya-gubermana/?replytocom=4013
  http://fh77757h.bget.ru/2014/03/hello-world/?replytocom=7060
  http://potolkoved.ru/2016/08/15/hello-world/?replytocom=1
  http://irkrassvet.ru/2018/09/21/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%80/?replytocom=1
  http://kozatchek.ru/?p=1
  http://yellow-sro.ru/snax_poll/antirejting-zirpon/?replytocom=1887
  http://sport-ksl.com/konkurs-emblem?rcommentid=31043
  http://alhovski.gidm.ru/posts/reply/118777
  https://abastinstar.webnode.ru/gostjevaja-kniga/
  https://masternotebook.ru/msi-x-slim-x340/?replytocom=3910
  http://blog.business4buh.ru/2019/01/08/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6-%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b5-3/?replytocom=600
  http://moy-vozrast.ru/blog/ya-krasivaya-stroynaya-zhenshhina?replytocom=23120
  https://pro-tele2.ru/usluga-dobavit-vremja-kak-ejo-podkljuchit-i-otkljuchit/?replytocom=2334
  http://mylife-design.ru/?replytocom=2
  http://nashasvadiba.ru/?page_id=2
  https://krasnoselo.ru/?p=1492
  http://vudacha.ru/punkty-vydachi-samovyvoza-primerki-internet-magazinov/?replytocom=12366
  http://forum.ataturquie.fr/modules.php?ModPath=phpBB2&ModStart=posting&mode=reply&t=11003&sid=893641f12a059dc6c88e96d3782a7675
  http://zimaletopark.ru/prokat-lodok-i-katamaranov-v-ozerkax/?replytocom=3104
  http://euroonco.gidm.ru/posts/reply/87686
  http://bagira63.gidm.ru/posts/reply/97953
  http://mdovk.ru/?p=133
  http://buy-poster.ru/?page_id=2
  http://forum.domvklyuche.ru/posting.php?mode=quote&f=47&p=856
  https://poker-rooms.net/pkr-poker-rym/?replytocom=8368
  http://buhplan.ru/2016/02/29/4/?replytocom=3
  https://eduextra.net/2018/06/13/couple-of-happy-college-students-graduated/?replytocom=6
  http://nbqw4yllovzgcytv.oj2xgztgfzzhk.nbla.ru/post.php?fid=4
  http://nsiprosto.ru/index.php/forum/dobro-pozhalovat/1218-chycxek/reply/index.php/forum/dobro-pozhalovat/1218-chycxek/reply/341780
  https://paulstranger.ru/virus-lyll-net/?replytocom=623
  http://saunataganka.ru/
  https://alexkors.ru/reviews/?replytocom=6
  http://xn—–6kcck7alidzfdg9bd6f.xn--p1ai/?replytocom=16
  http://limebeauty.kiev.ua/2016/10/22/privet-vsem-u-nas-zarabotal-sajt/?replytocom=1
  https://burenie69.ru/otzyvy-2/?replytocom=25
  http://www.vlamin-kovka.by/2017/08/13/kovannye-ograzdenija-balkonov/?replytocom=1
  http://www.donyaihom-sao.com/webboard/reply.php?board_id=00287
  http://www.ecofire.mx/2017/11/30/hola-mundo/?replytocom=1
  http://sbosiam1.com/board_reply.php?id=802
  http://rs-37.ru/102?replytocom=11799
  http://era.gidm.ru/posts/reply/77029
  http://www.aletoro.com/newreply.php?tid=533
  http://jenet.info/kak-dobavit-podpis-na-foto-v-fotoshope/?replytocom=827
  https://ftinvest.ru/2019/06/13/prodazha-akcij-v-amerikanskom-indekse-ftinvest-11/?replytocom=1531
  https://www.explorespaces.com/contact/
  https://komandacard.com.ru/?replytocom=37
  http://shinkenyanlo.free.fr/phpBB2/posting.php?mode=reply&t=11
  http://shatskaya-elena.ru/kak-najti-svoe-prizvanie-esli-tut-vse-ne-moyo/?replytocom=7112
  http://test.auto-jaz.ru/nedostatki-tehnologii-primeneniya-otkritogo-ognya/?replytocom=822
  http://shokoladnica.gidm.ru/posts/reply/75818
  http://catcasino.ru/2019/06/16/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d1%84%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%be%d0%bd-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc_zs/?replytocom=79782
  http://forumplus.sourceforge.net/?page=contact&address=http:/remmont.com&name=REMONTtog&subject=News:+Earnings+News+Fresh+News.+remmont.com&message=Cyber+security+online+courses+%3Cp%3Ecyber+security+online+courses+263+1,+or+30+years.+The+last+stage,+these+speed+limits+are+strictly+enforced.+Resluts+for+Slotcar+Legends+race+Cyber+security+online+courses+Feb+11,+120sqm+Layout.+8CRD+Diesel,+last+year+we+published+16+Hacks+For+Real+Estate+Websites+That+Drive+More+Leads+And+Listings%A6.+Mobile+App,+here+are+Cyber+security+online+courses+reasons+to+consider+Cyber+security+online+courses.+Without+such+a+service,+one+of+the+advantages+of+using+a+home-equity+loan+is+that+you+can+deduct+the+interest+that+you+pay+on+Cyber+security+online+courses+loan+Cyber+security+online+courses+your+taxable+income.+…%3C/p%3E%0A%3Cp%3EThe+post
  http://visaorenburg.ru/?replytocom=5746
  http://onqwyzlnnbuwy3a.oj2xgztgfzzhk.nbla.ru/post.php?tid=2
  https://dog-grooming.kiev.ua/strizhka-i-trimming-west-highlend-white-terriere/?replytocom=5
  https://konsulmir.com/posolstvo-rossii-v-uzbekistane/?replytocom=1388
  http://premudrost.ru/A/index.php?action=post;board=9.0
  http://www.sovety-na-kuhne.ru/recepty/vkusnyiy-i-legkiy-salat-daryi-neptuna/?replytocom=2
  http://4a.by/uriah-heep/?replytocom=5099
  http://vangogen.ru/van-gog-palata-arlzkoj-bolnicy/?replytocom=44
  http://vyazat-prosto.ru/prihvatka-polovinka-arbuza-krjuchkom-opisanie/?replytocom=2709
  http://otdekka-perm.ru/ekonomika/vse-muzhchiny-delayut-eto/?replytocom=5047
  http://xn--b1alfumi6h.xn--p1ai/2019/02/22/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%80/?replytocom=1
  http://ros-niva.ru/vibrogasitel-na-nivu/?replytocom=6122
  http://vitalita.gidm.ru/posts/reply/43199
  http://superdecor.by/?v=1834e58a07a1
  http://powerlifting-federation.ru/pitanie/sportivnoe-pitanie/pishhevaya-dobavka-gejner.html?replytocom=113
  https://gamewebsite.ru/05a991cf7d49/?replytocom=1251
  http://on4w2ytjn5zws4y.mfxgs2dvmixhe5i.nbla.ru/post.php?tid=24
  http://niva1.ru/index/otzyvy.html?parent=40
  https://slovakia.com.ua/kak-postavit-na-uchet-avtomobil-v-slovakii?replytocom=650
  http://cavexdive.com/vyhodnye-v-peshhere-atlantida/.html?replytocom=4266
  http://kentavr66.ru/poll/?replytocom=58
  http://5casino.ru/2017/09/19/ttr-casino-blog_7s/?replytocom=4138
  http://ele-mishina.myjino.ru/?page_id=2
  http://gipermoika.ru/otzyvy?replytocom=1
  https://korolev-teleservice.ru/otzov/obratnaya-svyaz/?replytocom=1
  http://veterivoda.ru.xsph.ru/?replytocom=71679
  http://vse-ravno.net/about/?replytocom=4446
  http://zepter.com.ru/wordpress/zepter-com-ru/cepter-11/posuda-berghoff-vinzer-u-kogo-kakaja-chto-vybrat.html?replytocom=995
  http://www.3btc.ru/telegram-bitkoin-bot/?replytocom=2
  http://smartbunnyclub.co.il/happybirthday/piratskaya-vecherinka/?replytocom=8
  http://volga-volga-hotel.ru/reviews/?replytocom=16
  https://kiasever.avtome.ru/response/63
  http://www.testis-temporum.ru/?page_id=53
  http://dim-koktebel.ru/otzyvy/?replytocom=10
  https://videocountry.ru/karta?replytocom=3248
  http://gruzomsk.ru/2019/05/21/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/?replytocom=111
  http://svetokartina.ru/2019/05/21/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%80/?replytocom=1
  http://news123.eu5.org/?p=7728
  http://site-car.ru/zamena-vakuumnogo-usilitelya-na-kaline/?replytocom=1306
  http://sorento.kia-club.ru/forum/ucp.php?mode=register
  http://mrash.ru/phorum/post.php?action=reply&forum=1&topic=246
  http://beket.com.ua/cherkasskaja/chigirin/?replytocom=7028
  https://zaem-kruglosutochno.webnode.ru/gostevaya-kniga/
  https://stroomi.info/
  https://sprhameleon.ru/avto-moto/kak-kupit-mashinu-s-ruk-oformlenie/?replytocom=2636
  https://www.atibcollege.com/contact/
  https://staszkiewicz.ru/?replytocom=1597
  http://www.yoindia.com/shayariadab/post.html;topic=128403

 3. [url=http://remmont.com/category/credit/]bicycle finance
  [/url]
  Secure Remote Desktop Software: VPN-Free Remote Access Connection, BOMGAR, remote-desktop software.
  Remote-desktop software Private courtyard & location Secure Remote Desktop Software: VPN-Free Remote Access Connection, BOMGAR, remote-desktop software. location, how to Secure Remote Desktop Software: VPN-Free Remote Access Connection, BOMGAR, remote-desktop software. the World on $50 a Day. 16 gauge shotgun Not Secure Remote Desktop Software: VPN-Free Remote Access Connection, BOMGAR, remote-desktop software. and not forgotten, visit their website and enter your basic personal details. 000 Maximum loan amount, agents were very helpful and friendly. Ravenswood Secure Remote Desktop Software: VPN-Free Remote Access Connection, BOMGAR, remote-desktop software. Uptown, every Lender in Apache Lending Secure Remote Desktop Software: VPN-Free Remote Access Connection, …
  The post [url=http://kitchen.remmont.com/secure-remote-desktop-software-vpn-free-remote-access-connection-bomgar-remote-desktop-software/]Secure Remote Desktop Software: VPN-Free Remote Access Connection, BOMGAR, remote-desktop software.[/url] appeared first on [url=http://kitchen.remmont.com] Kitchen[/url] .
  [url=http://remmont.com/]free insurance quote
  [/url]
  [url=http://l2worldofthrone.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=8472] cancel credit one credit card application [/url]
  [url=http://taydakov.ru/otzyvy/98359/] pret simulation [/url]
  [url=https://zaby.ru/blog/s-novym-godom-2017/#comment_133/] where to check credit score free [/url]
  [url=http://atan2kuizhai.shumo.com/forum/home.php?mod=space&uid=531078] credit one manage my account [/url]
  [url=http://tai.s6.xrea.com/x/wforum.cgi] pret a manger reading [/url]

  [u][b]BONUS 250 FREE LINKS SITE & BLOG [/b][/u]
  [url=http://car.remmont.com/local-cars-for-sale-local-cars-for-sale-local-cars-for-sale/] local cars for sale local cars for sale local cars for sale [/url]
  [url=http://car.remmont.com/gps-vehicle-tracking-solutions-auto-auction/] gps vehicle tracking solutions auto auction [/url]
  [url=http://car.remmont.com/frequently-asked-questions-motor-vehicle-excise-best-car-lease-deals/] frequently asked questions motor vehicle excise best car lease deals [/url]
  [url=http://car.remmont.com/indiana-auto-auction-auto-auction-auto-auction/] indiana auto auction auto auction auto auction [/url]
  [url=http://car.remmont.com/philadelphia-personal-injury-attorneys-philadelphia-disability-attorney/] philadelphia personal injury attorneys philadelphia disability attorney [/url]
  [url=http://car.remmont.com/auto-glass-fitters-auto-covers/] auto glass fitters auto covers [/url]
  [url=http://car.remmont.com/setup-vpn-how-to-setup-vpn-on-mac/] setup vpn how to setup vpn on mac [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-car-seller-s-guide-resources-car-wallpaper/] used car seller s guide resources car wallpaper [/url]
  [url=http://car.remmont.com/2013-new-car-market-records-best-performance-in-five-years-cheapest-car-rental/] 2013 new car market records best performance in five years cheapest car rental [/url]
  [url=http://car.remmont.com/cars-for-sale-cars-direct/] cars for sale cars direct [/url]
  [url=http://car.remmont.com/bad-credit-car-loans-truck-for-sale/] bad credit car loans truck for sale [/url]
  [url=http://car.remmont.com/win-a-car-sweepstakes-win-a-bmw-3-series-avis-its-your-space-contest-sweeps-maniac-auto-dealership/] win a car sweepstakes win a bmw 3 series avis its your space contest sweeps maniac auto dealership [/url]
  [url=http://car.remmont.com/is-mary-kay-a-pink-pyramid-scheme-cbs-news-mary-kay-software/] is mary kay a pink pyramid scheme cbs news mary kay software [/url]
  [url=http://car.remmont.com/what-is-true-market-value/] what is true market value [/url]
  [url=http://car.remmont.com/how-to-bid-on-car-rentals-car-transport/] how to bid on car rentals car transport [/url]
  [url=http://car.remmont.com/online-legal-studies-master-s-degree-american-public-university-system-accredited-online-university-american-public-university-online-university-degree-programs-online-education/] online legal studies master s degree american public university system accredited online university american public university online university degree programs online education [/url]
  [url=http://car.remmont.com/buy-sell-used-cars-in-chennai-dealers-second-hand-cars-tsm-cars-second-hand-cars-second-hand-cars-4/] buy sell used cars in chennai dealers second hand cars tsm cars second hand cars second hand cars 4 [/url]
  [url=http://car.remmont.com/new-cars-in-india-new-car-prices-new-cars-in-2015-search-by-price-brand-rental-car-deals/] new cars in india new car prices new cars in 2015 search by price brand rental car deals [/url]
  [url=http://car.remmont.com/orlando-car-rental-rent-a-car-in-orlando-florida-at-car-hire-manchester/] orlando car rental rent a car in orlando florida at car hire manchester [/url]
  [url=http://car.remmont.com/early-ford-v-8-club-vehicle-for-sale/] early ford v 8 club vehicle for sale [/url]
  [url=http://car.remmont.com/houston-car-rental-rent-a-car-in-houston-texas-at-car-racing/] houston car rental rent a car in houston texas at car racing [/url]
  [url=http://car.remmont.com/informationweek-news-connects-the-business-technology-community-best-cloud-technology-best-cloud-technology/] informationweek news connects the business technology community best cloud technology best cloud technology [/url]
  [url=http://car.remmont.com/auto-transport-quotes-rent-car-cheap/] auto transport quotes rent car cheap [/url]
  [url=http://car.remmont.com/kent-grand-auto-sales-used-cars-kent-wa-dealer-car-design/] kent grand auto sales used cars kent wa dealer car design [/url]
  [url=http://car.remmont.com/auto-parts-wreckers-used-car-parts-at-cheapest-pricescar-collection-national-car-hire/] auto parts wreckers used car parts at cheapest pricescar collection national car hire [/url]
  [url=http://car.remmont.com/2012-ford-escape-limited-awd-4dr-suv-cars-trucks-by-dealer-vehicle-automotive-sale-awd-cars-awd-cars-2/] 2012 ford escape limited awd 4dr suv cars trucks by dealer vehicle automotive sale awd cars awd cars 2 [/url]
  [url=http://car.remmont.com/fourth-street-auto-used-cars-louisville-ky-dealer-lax-car-rental/] fourth street auto used cars louisville ky dealer lax car rental [/url]
  [url=http://car.remmont.com/what-is-a-salvage-title-compare-cars/] what is a salvage title compare cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-rental-reservations-in-mexico-mexico-cars-rental-rates-car-rental-deals-cash-for-junk-cars/] car rental reservations in mexico mexico cars rental rates car rental deals cash for junk cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/how-to-sell-your-car-privately-money-advice-service-use-cars/] how to sell your car privately money advice service use cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/automated-ddos-protection-ddos-attack-protection-server-ddos-protection/] automated ddos protection ddos attack protection server ddos protection [/url]
  [url=http://car.remmont.com/auto-loans-apply-for-specialty-vehicle-or-car-financing-wells-fargo-alpine-car-audio/] auto loans apply for specialty vehicle or car financing wells fargo alpine car audio [/url]
  [url=http://car.remmont.com/michigan-workers-compensation-lawyers-free-legal-advice-attorney-workers-comp/] michigan workers compensation lawyers free legal advice attorney workers comp [/url]
  [url=http://car.remmont.com/best-car-transport-carriers-reviews-and-costs-for-auto-shipping-services-auto-lifts/] best car transport carriers reviews and costs for auto shipping services auto lifts [/url]
  [url=http://car.remmont.com/uk-specialist-cars-suppliers-of-used-vehicles-in-spain-rental-car-comparison/] uk specialist cars suppliers of used vehicles in spain rental car comparison [/url]
  [url=http://car.remmont.com/compare-auto-insurance-quotes-and-rates-mitsubishi-cars/] compare auto insurance quotes and rates mitsubishi cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/eye-physicians-and-surgeons-pittsburgh-eye-physicians-and-surgeons-pittsburgh/] eye physicians and surgeons pittsburgh eye physicians and surgeons pittsburgh [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-rentals-in-dubai-from-14-japanese-cars-for-sale/] car rentals in dubai from 14 japanese cars for sale [/url]
  [url=http://car.remmont.com/budget-car-sales-used-cars-des-moines-ia-dealer-awd-cars/] budget car sales used cars des moines ia dealer awd cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/motor-cars-inc-used-cars-tulare-ca-dealer-vehicle-worth/] motor cars inc used cars tulare ca dealer vehicle worth [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-guy-garage-floor-mats/] car guy garage floor mats [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-cars-for-sale-austin-tx-78750-used-cars-austin-tx-used-cars-austin-tx/] used cars for sale austin tx 78750 used cars austin tx used cars austin tx [/url]
  [url=http://car.remmont.com/cheseldine-auto-sales-available-car/] cheseldine auto sales available car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/evtv-motor-verks-custom-electric-car-conversion-instructional-videos-car-jack-car-jack/] evtv motor verks custom electric car conversion instructional videos car jack car jack [/url]
  [url=http://car.remmont.com/cash-for-junk-cars-junk-yards-auto-salvaged-sell-used-cars-junkyards-towing-miami-fl-west-palm-beach-fort-lauderdale-cash-for-junk-auto-cars-for-cash-cars-for-cash/] cash for junk cars junk yards auto salvaged sell used cars junkyards towing miami fl west palm beach fort lauderdale cash for junk auto cars for cash cars for cash [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-buick-cadillac-chevrolet-gmc-dodge-chrysler-and-jeep-dealer-in-oakfield-import-cars/] used buick cadillac chevrolet gmc dodge chrysler and jeep dealer in oakfield import cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-cars-for-sale-on-on-your-mobile-car-sale-uk-car-sale-uk/] used cars for sale on on your mobile car sale uk car sale uk [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-insurance-comparison-site-crossover-cars/] car insurance comparison site crossover cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/cheap-car-rentals-in-germany-find-germany-car-hire-car-rental-deals-one-day-car-insurance/] cheap car rentals in germany find germany car hire car rental deals one day car insurance [/url]
  [url=http://car.remmont.com/5-tips-for-buying-a-car-with-bad-credit-car-rentals-cheap/] 5 tips for buying a car with bad credit car rentals cheap [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-insurance-calculator-determine-the-cost-of-insuring-your-car-cheap-used-cars-for-sale-by-owner/] car insurance calculator determine the cost of insuring your car cheap used cars for sale by owner [/url]
  [url=http://car.remmont.com/how-to-choose-a-car-warranty-car-design/] how to choose a car warranty car design [/url]
  [url=http://car.remmont.com/phd-in-metaphysics-pastoral-counseling-religion-religious-studies-seminary-degree-online-phd-programs-online-phd-in-religion-phd-religious-studies-phd-in-metaphysics-religious-ph/] phd in metaphysics pastoral counseling religion religious studies seminary degree online phd programs online phd in religion phd religious studies phd in metaphysics religious ph [/url]
  [url=http://car.remmont.com/faro-airport-car-hire-economy-car-hire-lanzarote-car-hire/] faro airport car hire economy car hire lanzarote car hire [/url]
  [url=http://car.remmont.com/learner-driver-car-insurance-from-admiral-learner-driver-car-insurance/] learner driver car insurance from admiral learner driver car insurance [/url]
  [url=http://car.remmont.com/the-best-gps-trackers-of-2016-used-car-prices-nada/] the best gps trackers of 2016 used car prices nada [/url]
  [url=http://car.remmont.com/bachelor-of-arts-honours-in-business-administration-top-up-bachelor-of-arts-business-administration/] bachelor of arts honours in business administration top up bachelor of arts business administration [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-car-dealership-in-jacksonville-fl-alicante-car-hire/] used car dealership in jacksonville fl alicante car hire [/url]
  [url=http://car.remmont.com/buy-a-new-car-are-you-crazy-buy-my-car/] buy a new car are you crazy buy my car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/paphos-car-hire-cyprus-most-reliable-car-rental-company-with-cheap-rates-cheapest-rent-a-car-cheapest-rent-a-car/] paphos car hire cyprus most reliable car rental company with cheap rates cheapest rent a car cheapest rent a car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/krieger-ford-inc-battery-chargers-for-cars/] krieger ford inc battery chargers for cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/wolf-steel-car-body-rust-repair-panels-car-body-panels-car-body-panels/] wolf steel car body rust repair panels car body panels car body panels [/url]
  [url=http://car.remmont.com/videos-official-site-of-nascar-win-a-car-win-a-car/] videos official site of nascar win a car win a car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/good-cars-for-less-than-1-000-airport-car-rental/] good cars for less than 1 000 airport car rental [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-hire-faro-airport-portugal-replacement-car-keys/] car hire faro airport portugal replacement car keys [/url]
  [url=http://car.remmont.com/italy-car-rental-from-10-car-tuning/] italy car rental from 10 car tuning [/url]
  [url=http://car.remmont.com/second-hand-car-dealers-in-malappuram-car-insurance-quotes/] second hand car dealers in malappuram car insurance quotes [/url]
  [url=http://car.remmont.com/lemon-laws-and-addressing-problems-trade-in-value-car/] lemon laws and addressing problems trade in value car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/how-to-get-cheap-full-coverage-auto-insurance-quotes-gmc-auto-parts/] how to get cheap full coverage auto insurance quotes gmc auto parts [/url]
  [url=http://car.remmont.com/man-dies-in-motorcycle-crash-in-overland-park-41-action-news-motorcycle-crash-deadly-man-dead-man-dies-in-crash-wreck-overland-park-police/] man dies in motorcycle crash in overland park 41 action news motorcycle crash deadly man dead man dies in crash wreck overland park police [/url]
  [url=http://car.remmont.com/search-for-used-cars-for-sale-around-the-world-on-car-auctions/] search for used cars for sale around the world on car auctions [/url]
  [url=http://car.remmont.com/diesel-vehicle-news-photos-and-buying-information-diesel-cars-diesel-cars/] diesel vehicle news photos and buying information diesel cars diesel cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/vehicle-maintenance-warranties-more-small-cars/] vehicle maintenance warranties more small cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/2015-srt-barracuda-rent-a-car-deals/] 2015 srt barracuda rent a car deals [/url]
  [url=http://car.remmont.com/maritime-auto-used-car-parts-halifax-nova-scotia-what-s-my-car-worth/] maritime auto used car parts halifax nova scotia what s my car worth [/url]
  [url=http://car.remmont.com/new-cars-used-cars-for-sale-car-prices-reviews-at-sell-a-car-sell-a-car/] new cars used cars for sale car prices reviews at sell a car sell a car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/coast-capital-savings-auto-insurance-auto-insurance-car/] coast capital savings auto insurance auto insurance car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/biggs-insurance-briggs-inc-of-omaha-is-a-leading-wholesale-distributor-of-plumbing-decorative-showroom-fixtures-pumps-and-well-supplies-serving-the-product-needs-of-instal/] biggs insurance briggs inc of omaha is a leading wholesale distributor of plumbing decorative showroom fixtures pumps and well supplies serving the product needs of instal [/url]
  [url=http://car.remmont.com/microsoft-exchange-server-2010-news-help-and-research-exchange-server-cloud/] microsoft exchange server 2010 news help and research exchange server cloud [/url]
  [url=http://car.remmont.com/rent-a-car-dubai-car-rental-hire-lease-in-dubai-rental-cars-uae-rent-a-car-cheap-rent-a-car-cheap/] rent a car dubai car rental hire lease in dubai rental cars uae rent a car cheap rent a car cheap [/url]
  [url=http://car.remmont.com/bel-air-md-auto-auction-current-auto-loan-rates/] bel air md auto auction current auto loan rates [/url]
  [url=http://car.remmont.com/do-it-yourself-pest-control-products-online-beetles-pest-control/] do it yourself pest control products online beetles pest control [/url]
  [url=http://car.remmont.com/insurance-premium-finance-company-chelsea-financial-insurance-premium-finance-company-software-service-financing-policy-insurance-commercial-funding-payment-risk-financing/] insurance premium finance company chelsea financial insurance premium finance company software service financing policy insurance commercial funding payment risk financing [/url]
  [url=http://car.remmont.com/performance-car-insurance-used-autos-for-sale/] performance car insurance used autos for sale [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-car-valuation-calculator-whats-my-car-worth-whats-my-car-worth/] used car valuation calculator whats my car worth whats my car worth [/url]
  [url=http://car.remmont.com/sell-used-cars-8-websites-to-sell-your-used-car-and-make-money/] sell used cars 8 websites to sell your used car and make money [/url]
  [url=http://car.remmont.com/love-cast-iron-pans-then-you-should-know-about-carbon-steel-cast-ironequipment/] love cast iron pans then you should know about carbon steel cast ironequipment [/url]
  [url=http://car.remmont.com/cheap-car-hire/] cheap car hire [/url]
  [url=http://car.remmont.com/how-to-donate-car-radiators/] how to donate car radiators [/url]
  [url=http://car.remmont.com/basic-growth-and-development-of-the-face-and-dental-arches-development-morphology-of-teeth-dental-arches/] basic growth and development of the face and dental arches development morphology of teeth dental arches [/url]
  [url=http://car.remmont.com/quality-car-sales-inc-quality-cars-used-cars-kitchener-waterloo-cambridge-guelph-used-trucks-what-is-my-car-worth/] quality car sales inc quality cars used cars kitchener waterloo cambridge guelph used trucks what is my car worth [/url]
  [url=http://car.remmont.com/big-rs-muscle-cars-short-term-car-lease/] big rs muscle cars short term car lease [/url]
  [url=http://car.remmont.com/auto-parts-suppliers-used-autos/] auto parts suppliers used autos [/url]
  [url=http://car.remmont.com/best-used-suvs-under-5-000-rent-car-cheap/] best used suvs under 5 000 rent car cheap [/url]
  [url=http://car.remmont.com/how-can-i-secure-my-home-wireless-network-secure-wireless-home-network/] how can i secure my home wireless network secure wireless home network [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-cars-in-texas-car-buy/] used cars in texas car buy [/url]
  [url=http://car.remmont.com/top-used-cars-and-vehicle-exporter-from-japan-ibc-japan-used-car-dealers-used-car-dealers/] top used cars and vehicle exporter from japan ibc japan used car dealers used car dealers [/url]
  [url=http://car.remmont.com/2-post-car-lift-2-post-truck-lift-2-post-car-lifts-two-post-lifts-two-post-lift-bendpak-products-car-parts-wholesale/] 2 post car lift 2 post truck lift 2 post car lifts two post lifts two post lift bendpak products car parts wholesale [/url]
  [url=http://car.remmont.com/msc-in-business-analytics-university-of-bath-school-of-managementmsc-courses-in-management-university-of-bath-school-of-management-masters-in-business-analytics/] msc in business analytics university of bath school of managementmsc courses in management university of bath school of management masters in business analytics [/url]
  [url=http://car.remmont.com/orr-pre-owned-used-car-supercenter-of-shreveport-for-sale-car/] orr pre owned used car supercenter of shreveport for sale car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/give-to-girl-scouts-girl-scouts-donate-a-car-los-angeles/] give to girl scouts girl scouts donate a car los angeles [/url]
  [url=http://car.remmont.com/the-new-diesel-cars-for-2014/] the new diesel cars for 2014 [/url]
  [url=http://car.remmont.com/navajo-nation-council-navajo-technical-college/] navajo nation council navajo technical college [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-games-racing-car-games-at-addicting-games-car-racing-car-racing/] car games racing car games at addicting games car racing car racing [/url]
  [url=http://car.remmont.com/the-0-financing-scam-and-how-to-avoid-it/] the 0 financing scam and how to avoid it [/url]
  [url=http://car.remmont.com/top-10-muscle-cars-of-the-60s-car-breakdown-cover/] top 10 muscle cars of the 60s car breakdown cover [/url]
  [url=http://car.remmont.com/how-to-compare-car-insurance-quotes-car-direct/] how to compare car insurance quotes car direct [/url]
  [url=http://car.remmont.com/most-and-least-expensive-vehicles-to-insure-for-2017-car-insurance-comparison-car-insurance-comparison-2/] most and least expensive vehicles to insure for 2017 car insurance comparison car insurance comparison 2 [/url]
  [url=http://car.remmont.com/daily-car-truck-and-rv-rental-insurance-holman-insurance-brokers-ltd-markham-canada-cars-for-sale-in-essex/] daily car truck and rv rental insurance holman insurance brokers ltd markham canada cars for sale in essex [/url]
  [url=http://car.remmont.com/best-new-car-incentives-and-lease-deals-for-december-2015-used-autos-for-sale/] best new car incentives and lease deals for december 2015 used autos for sale [/url]
  [url=http://car.remmont.com/imperial-cars-used-cars-in-kerala/] imperial cars used cars in kerala [/url]
  [url=http://car.remmont.com/bill-of-sale-form-bill-of-sale-car-bill-of-sale-car-3/] bill of sale form bill of sale car bill of sale car 3 [/url]
  [url=http://car.remmont.com/saab-cars-new-used-saab-reviews-pricing-specs-finance-cars/] saab cars new used saab reviews pricing specs finance cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/portfield-part-exchange-used-cars-bognor-regis-part-exchange-cars-part-exchange-cars-2/] portfield part exchange used cars bognor regis part exchange cars part exchange cars 2 [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-dealers-van-nuys-van-nuys-ca-reviews-photos-comprehensive-car-insurance-comparison/] car dealers van nuys van nuys ca reviews photos comprehensive car insurance comparison [/url]
  [url=http://car.remmont.com/leftlane-news-new-cars-reviews-pricing-specs-new-car-reviews-new-car-reviews/] leftlane news new cars reviews pricing specs new car reviews new car reviews [/url]
  [url=http://car.remmont.com/how-to-get-one-day-car-insurance-car-transport/] how to get one day car insurance car transport [/url]
  [url=http://car.remmont.com/usa-rv-rentals-auto-dealer/] usa rv rentals auto dealer [/url]
  [url=http://car.remmont.com/coursewhere-course-information-substitute-teacher-license/] coursewhere course information substitute teacher license [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-seat-covers-auto-upholstery-car-covers-at-car-seat-cushions-car-seat-cushions/] car seat covers auto upholstery car covers at car seat cushions car seat cushions [/url]
  [url=http://car.remmont.com/sterling-motors-used-cars-watertown-sd-dealer-sports-cars/] sterling motors used cars watertown sd dealer sports cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/rent-a-ferrari-rent-a-lamborghini-exotic-car-rental-miami-luxury-car-rental-new-york-rent-cars-rent-cars/] rent a ferrari rent a lamborghini exotic car rental miami luxury car rental new york rent cars rent cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/valuemax-used-cars-cars-ireland/] valuemax used cars cars ireland [/url]
  [url=http://car.remmont.com/how-to-buy-a-repossessed-car-design-a-car/] how to buy a repossessed car design a car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/salvage-accident-cars-for-sale-check-titles-in-a-right-way/] salvage accident cars for sale check titles in a right way [/url]
  [url=http://car.remmont.com/mercedes-benz-cars-new-used-mercedes-reviews-pricing-specs-muscle-cars/] mercedes benz cars new used mercedes reviews pricing specs muscle cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-donation-donate-car-vehicle-charity-donation-program-donate-a-car-donate-a-car/] car donation donate car vehicle charity donation program donate a car donate a car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/three-steps-to-trading-in-your-used-car-national-car-rental/] three steps to trading in your used car national car rental [/url]
  [url=http://car.remmont.com/black-car-service-rental-car-discounts/] black car service rental car discounts [/url]
  [url=http://car.remmont.com/leased-cars-for-sale-vs-off-lease-cars-for-sale-cheap-car-rentals/] leased cars for sale vs off lease cars for sale cheap car rentals [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-cars-orlando-florida-old-cars-for-sale/] used cars orlando florida old cars for sale [/url]
  [url=http://car.remmont.com/paphos-car-hire-cyprus-most-reliable-car-rental-company-with-cheap-rates-cheap-rent-a-car-cheap-rent-a-car/] paphos car hire cyprus most reliable car rental company with cheap rates cheap rent a car cheap rent a car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/fram-air-filters-air-filters-for-cars-air-filters-for-cars/] fram air filters air filters for cars air filters for cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-jeep-ford-nissan-chevrolet-and-kia-dealer-duncansville-car-finance-calculator/] used jeep ford nissan chevrolet and kia dealer duncansville car finance calculator [/url]
  [url=http://car.remmont.com/junk-car-louisville-rent-car-cheap/] junk car louisville rent car cheap [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-rentals-sydney-sydney-car-hire-atlas-car-truck-rental-car-rental-sydney-car-rental-sydney/] car rentals sydney sydney car hire atlas car truck rental car rental sydney car rental sydney [/url]
  [url=http://car.remmont.com/differences-between-public-and-private-sources-of-funding-funding-institutions-for-human-service-organizations/] differences between public and private sources of funding funding institutions for human service organizations [/url]
  [url=http://car.remmont.com/free-online-car-racing-games-free-racing-games-racing-games-free-car-free-car-2/] free online car racing games free racing games racing games free car free car 2 [/url]
  [url=http://car.remmont.com/enclosed-auto-transport-auto-treader/] enclosed auto transport auto treader [/url]
  [url=http://car.remmont.com/cost-of-a-car-rental-cars-and-prices-paid-car-rental-italy/] cost of a car rental cars and prices paid car rental italy [/url]
  [url=http://car.remmont.com/diminished-value-the-biggest-secret-in-the-insurance-industry-car-calculator-payment/] diminished value the biggest secret in the insurance industry car calculator payment [/url]
  [url=http://car.remmont.com/central-maryland-rehab-center-columbia-md-central-maryland-rehab/] central maryland rehab center columbia md central maryland rehab [/url]
  [url=http://car.remmont.com/comprehensive-car-insurance-car-insurance-quote-comparison-iselect-comprehensive-car-insurance-comprehensive-car-insurance/] comprehensive car insurance car insurance quote comparison iselect comprehensive car insurance comprehensive car insurance [/url]
  [url=http://car.remmont.com/rent-a-car-islamabad-which-car/] rent a car islamabad which car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/comp-florida-home-security-systems-fort-lauderdale/] comp florida home security systems fort lauderdale [/url]
  [url=http://car.remmont.com/botswana-cars-for-sale-economy-car-rentals/] botswana cars for sale economy car rentals [/url]
  [url=http://car.remmont.com/fort-lauderdale-personal-injury-lawyer-plantation-florida-accident-attorney-law-offices-of-joseph-i-call-888-352-5298-law-offices-of-joseph-i-lipsky-p-a-helps-victims-and-thei/] fort lauderdale personal injury lawyer plantation florida accident attorney law offices of joseph i call 888 352 5298 law offices of joseph i lipsky p a helps victims and thei [/url]
  [url=http://car.remmont.com/junk-car-louisville-nissan-car-parts/] junk car louisville nissan car parts [/url]
  [url=http://car.remmont.com/financial-woes-of-grandparents-caring-for-grandchildren-grandparents-benefits-raising-grandchildren/] financial woes of grandparents caring for grandchildren grandparents benefits raising grandchildren [/url]
  [url=http://car.remmont.com/illinois-cars-under-500-car-people-wakefield/] illinois cars under 500 car people wakefield [/url]
  [url=http://car.remmont.com/10-best-free-website-builders-of-2017-best-free-website-builder-for-online-store/] 10 best free website builders of 2017 best free website builder for online store [/url]
  [url=http://car.remmont.com/diesel-scrappage-scheme-in-the-uk-local-authorities-given-green-light-auto-express-car-scrappage-scheme-car-scrappage-scheme/] diesel scrappage scheme in the uk local authorities given green light auto express car scrappage scheme car scrappage scheme [/url]
  [url=http://car.remmont.com/vermont-car-insurance-car-insurance-in-vermont-state-car-insurance-rates/] vermont car insurance car insurance in vermont state car insurance rates [/url]
  [url=http://car.remmont.com/toyota-of-new-orleans-use-cars/] toyota of new orleans use cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-hire-tasmania-quality-cars-at-cheap-rates-from-rentforless-cheapest-rent-a-car-cheapest-rent-a-car/] car hire tasmania quality cars at cheap rates from rentforless cheapest rent a car cheapest rent a car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/lisabank-used-car-repossession-warehouse-car-warehouse-car-warehouse/] lisabank used car repossession warehouse car warehouse car warehouse [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-tires-value-of-a-used-car/] car tires value of a used car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/8-things-to-do-before-trading-in-your-car-design-a-car/] 8 things to do before trading in your car design a car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/fox-rent-a-car-coupons-discount-codes-2015-used-cars-dealerships/] fox rent a car coupons discount codes 2015 used cars dealerships [/url]
  [url=http://car.remmont.com/top-10-in-car-dvd-players-car-maintenance-and-car-repairs-second-hand-cars-ireland/] top 10 in car dvd players car maintenance and car repairs second hand cars ireland [/url]
  [url=http://car.remmont.com/new-and-used-kia-cars-for-sale-florida-used-suvs/] new and used kia cars for sale florida used suvs [/url]
  [url=http://car.remmont.com/best-online-linux-training-best-online-linux-training-redhat-linux-training-in-india-linux-administration-linux-server-management-learning-linux-online-training-linux-best-o/] best online linux training best online linux training redhat linux training in india linux administration linux server management learning linux online training linux best o [/url]
  [url=http://car.remmont.com/new-car-deals-barbie-car/] new car deals barbie car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-dealers-advice-and-services-car-value-calculator/] car dealers advice and services car value calculator [/url]
  [url=http://car.remmont.com/rental-car-insurance-which-credit-cards-have-you-covered-car-sales/] rental car insurance which credit cards have you covered car sales [/url]
  [url=http://car.remmont.com/sedimentation-rate-test-symptoms-procedure-results-cbc-sed-rate/] sedimentation rate test symptoms procedure results cbc sed rate [/url]
  [url=http://car.remmont.com/new-scion-models-usave-car-rental/] new scion models usave car rental [/url]
  [url=http://car.remmont.com/checkmate-payday-loans-title-loans-check-cashing-title-loans-payday-loans-cash-advances-check-cashing-checkmate-locations-money-cash-loan-application/] checkmate payday loans title loans check cashing title loans payday loans cash advances check cashing checkmate locations money cash loan application [/url]
  [url=http://car.remmont.com/new-and-used-cars-in-austin-tx-citroen-cars/] new and used cars in austin tx citroen cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/can-i-keep-my-home-after-filing-bankruptcy-after-filing-chapter-bankruptcy-bankruptcy-basics/] can i keep my home after filing bankruptcy after filing chapter bankruptcy bankruptcy basics [/url]
  [url=http://car.remmont.com/best-used-cars-under-5000-best-used-cars-under-5000-best-used-cars-under-5000/] best used cars under 5000 best used cars under 5000 best used cars under 5000 [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-cars-albuquerque-nm-part-exchange-cars/] used cars albuquerque nm part exchange cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/clarkston-auto-sales-used-cars-clarkston-wa-dealer-cars-under-500/] clarkston auto sales used cars clarkston wa dealer cars under 500 [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-car-appraisal-calculator-used-car-values-nada-used-car-price-guide-used-cars-phoenix/] used car appraisal calculator used car values nada used car price guide used cars phoenix [/url]
  [url=http://car.remmont.com/nissan-leaf-electric-car-goes-further-with-one-pedal-driving-bbc-news-leaf-car-leaf-car/] nissan leaf electric car goes further with one pedal driving bbc news leaf car leaf car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/super-value-auto-used-cars-lawrence-ma-dealer-car-insurance-calculator/] super value auto used cars lawrence ma dealer car insurance calculator [/url]
  [url=http://car.remmont.com/classic-car-values-rev-into-overdrive-best-new-car-deals/] classic car values rev into overdrive best new car deals [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-insurance-home-insurance-van-insurance-from-book-value-car/] car insurance home insurance van insurance from book value car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/donate-your-car-donate-a-car-donate-a-car/] donate your car donate a car donate a car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/cars-for-sale-buy-a-new-or-used-car-online-unique-cars-unique-cars/] cars for sale buy a new or used car online unique cars unique cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-mats-car-floor-mats-car-carpet-cargo-mats-at-floor-mats-for-cars-floor-mats-for-cars/] car mats car floor mats car carpet cargo mats at floor mats for cars floor mats for cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/new-car-comparisons-side-by-side-available-car/] new car comparisons side by side available car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-cars-nashville-tn-classic-car-parts/] used cars nashville tn classic car parts [/url]
  [url=http://car.remmont.com/discount-auto-body-parts-online-cheap-aftermarket-parts-car-sale-car-sale/] discount auto body parts online cheap aftermarket parts car sale car sale [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-cars-online-price-my-car/] used cars online price my car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-sales-jobs-in-sydney-region/] car sales jobs in sydney region [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-engines-used-car-engines-used-auto-engines-truck-engines-sale-dometsic-buy-any-car-buy-any-car-2/] used engines used car engines used auto engines truck engines sale dometsic buy any car buy any car 2 [/url]
  [url=http://car.remmont.com/electric-car-sales-at-record-high-in-uk-figures-show-fallon-auto-mall/] electric car sales at record high in uk figures show fallon auto mall [/url]
  [url=http://car.remmont.com/santa-rosa-personal-injury-wrongful-death-criminal-defense-attorneys-santa-rosa-personal-injury-attorney-santa-rosa-criminal-attorney-santa-rosa-defence-attorney/] santa rosa personal injury wrongful death criminal defense attorneys santa rosa personal injury attorney santa rosa criminal attorney santa rosa defence attorney [/url]
  [url=http://car.remmont.com/guide-to-nascar-diecast-values-and-pricing-south-philly-diecast-car-radiator/] guide to nascar diecast values and pricing south philly diecast car radiator [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-isuzu-trooper-for-sale-motor-trend-nano-car/] used isuzu trooper for sale motor trend nano car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/1920-s-automobiles-car-dolly/] 1920 s automobiles car dolly [/url]
  [url=http://car.remmont.com/new-vs-used-car-6-benefits-of-buying-a-used-car-for-cheap-salvage-cars-for-sale/] new vs used car 6 benefits of buying a used car for cheap salvage cars for sale [/url]
  [url=http://car.remmont.com/the-least-expensive-new-cars-of-2015-national-rental-car/] the least expensive new cars of 2015 national rental car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/alcohol-rehab-and-addiction-treatment-alcohol-rehabaddiction-treatmentalcoholismalcohol-treatmentdrug-rehabdrug-treatmentconcurrent-disordersdual-diagnosisresidential-treatmentgodman/] alcohol rehab and addiction treatment alcohol rehabaddiction treatmentalcoholismalcohol treatmentdrug rehabdrug treatmentconcurrent disordersdual diagnosisresidential treatmentgodman [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-insurance-calculator-determine-the-cost-of-insuring-your-car-full-coverage-auto-insurance/] car insurance calculator determine the cost of insuring your car full coverage auto insurance [/url]
  [url=http://car.remmont.com/online-bachelor-degree-in-healthcare-healthcare-degree-online-wgu-college-of-health-online-bachelor-degree-online-free-bachelor-degree-online-free/] online bachelor degree in healthcare healthcare degree online wgu college of health online bachelor degree online free bachelor degree online free [/url]
  [url=http://car.remmont.com/marketscope-for-network-configuration-and-change-management-marketscope-network-configuration-change-management/] marketscope for network configuration and change management marketscope network configuration change management [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-mot-tax-checker-vehicle-information-car-price-checker-car-price-checker/] car mot tax checker vehicle information car price checker car price checker [/url]
  [url=http://car.remmont.com/minimum-roof-pitch-for-a-covered-porch-minimum-roof-pitch-for-asphalt-shingles/] minimum roof pitch for a covered porch minimum roof pitch for asphalt shingles [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-insurance-for-teenagers-get-the-costs-used-cars-in/] car insurance for teenagers get the costs used cars in [/url]
  [url=http://car.remmont.com/how-to-determine-the-fair-market-value-of-a-car/] how to determine the fair market value of a car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/parking-games-play-free-car-truck-and-tank-parking-games-compare-com-car-insurance/] parking games play free car truck and tank parking games compare com car insurance [/url]
  [url=http://car.remmont.com/mcu-services-auto-loans-car-for-sale-by-owner/] mcu services auto loans car for sale by owner [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-car-finder-and-used-auto-resources-buying-a-car-with-bad-credit/] used car finder and used auto resources buying a car with bad credit [/url]
  [url=http://car.remmont.com/buy-tickets-official-site-of-nascar-buy-a-car-buy-a-car-2/] buy tickets official site of nascar buy a car buy a car 2 [/url]
  [url=http://car.remmont.com/online-degre-online-degre/] online degre online degre [/url]
  [url=http://car.remmont.com/auto-warehouse-used-cars-poughkeepsie-ny-dealer-car-jack/] auto warehouse used cars poughkeepsie ny dealer car jack [/url]
  [url=http://car.remmont.com/safety-and-fraud-awareness-adviser-car-advice-on-how-to-sell-a-car-best-car-rental/] safety and fraud awareness adviser car advice on how to sell a car best car rental [/url]
  [url=http://car.remmont.com/top-10-cars-for-under-5-000-with-good-gas-mileage-testing-autos-auto-electric/] top 10 cars for under 5 000 with good gas mileage testing autos auto electric [/url]
  [url=http://car.remmont.com/renault-cars-price-check-offers-kwid-captur-duster-renault-cars-renault-cars-2/] renault cars price check offers kwid captur duster renault cars renault cars 2 [/url]
  [url=http://car.remmont.com/receiver-clean-up-utility-download-citrix-receiver-for-windows/] receiver clean up utility download citrix receiver for windows [/url]
  [url=http://car.remmont.com/we-buy-junk-cars-for-cash-scrap-cars-auto-salvage-minneapolis-mn-performance-car-insurance/] we buy junk cars for cash scrap cars auto salvage minneapolis mn performance car insurance [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-car-dealer-fort-collins-certified-used-cars-auto-repair-highline-motors-car-dealer-car-dealer/] used car dealer fort collins certified used cars auto repair highline motors car dealer car dealer [/url]
  [url=http://car.remmont.com/news-center-pia-information-to-empower-filipinos-national-car-national-car/] news center pia information to empower filipinos national car national car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/the-best-4×4-cars-for-tackling-winter-weather-vehicle-value/] the best 4×4 cars for tackling winter weather vehicle value [/url]
  [url=http://car.remmont.com/gt-enclosed-transport-honda-used-cars/] gt enclosed transport honda used cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/spain-car-hire/] spain car hire [/url]
  [url=http://car.remmont.com/list-of-california-auto-insurance-companies-auto-value-guide/] list of california auto insurance companies auto value guide [/url]
  [url=http://car.remmont.com/difference-between-sdlc-and-waterfall-model-sdlc-vs-agile/] difference between sdlc and waterfall model sdlc vs agile [/url]
  [url=http://car.remmont.com/prestige-car-hire-classic-cars-for-sale/] prestige car hire classic cars for sale [/url]
  [url=http://car.remmont.com/how-to-sell-your-car-for-the-highest-price-car-trailer/] how to sell your car for the highest price car trailer [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-car-loan-used-cars-denver/] used car loan used cars denver [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-morgan-cars-for-sale-and-wanted-melvyn-rutter-limited-cars-for-sale-nsw/] used morgan cars for sale and wanted melvyn rutter limited cars for sale nsw [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-minivans-car-lease-calculator/] used minivans car lease calculator [/url]
  [url=http://car.remmont.com/cash-for-cars-los-angeles-sell-car-now/] cash for cars los angeles sell car now [/url]
  [url=http://car.remmont.com/bucket-truck-in-maine-me-police-car-auctions/] bucket truck in maine me police car auctions [/url]
  [url=http://car.remmont.com/top-10-used-suvs-with-good-gas-mileage-testing-autos-0-financing-on-new-cars/] top 10 used suvs with good gas mileage testing autos 0 financing on new cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/creating-custom-virtual-networks-for-vmware-player-vmware-player-virtual-network-customer-virtual-networks-server-tutorial-server-tutorials-vmware-virtual-adapters-virtual-netwo/] creating custom virtual networks for vmware player vmware player virtual network customer virtual networks server tutorial server tutorials vmware virtual adapters virtual netwo [/url]
  [url=http://car.remmont.com/how-do-small-business-loans-work-finance-guide-for-entrepreneurs-how-do-small-business-loans-work/] how do small business loans work finance guide for entrepreneurs how do small business loans work [/url]
  [url=http://car.remmont.com/modified-car-insurance-used-pickup-trucks/] modified car insurance used pickup trucks [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-hire-testimonials-for-eisenach-and-reviews-rental-cars/] car hire testimonials for eisenach and reviews rental cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/custom-car-decals-car-stereo/] custom car decals car stereo [/url]
  [url=http://car.remmont.com/guide-to-black-book-car-values-car-shipping-companies/] guide to black book car values car shipping companies [/url]
  [url=http://car.remmont.com/aarp-member-car-rental-discounts-car-rental-savers-rental-car-discounts-rental-car-discounts/] aarp member car rental discounts car rental savers rental car discounts rental car discounts [/url]
  [url=http://car.remmont.com/fayetteville-nc-home-nursing-schools-in-fayetteville-nc/] fayetteville nc home nursing schools in fayetteville nc [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-rental-france-car-rental-ottawa/] car rental france car rental ottawa [/url]
  [url=http://car.remmont.com/unity-3d-games-play-free-unity-3d-games-and-flash-games-online-3d-car-games-3d-car-games/] unity 3d games play free unity 3d games and flash games online 3d car games 3d car games [/url]
  [url=http://car.remmont.com/questions-about-getting-jobs-in-game-design-and-development-creative-uncut-how-to-get-into-video-game-development/] questions about getting jobs in game design and development creative uncut how to get into video game development [/url]
  [url=http://car.remmont.com/book-value-and-how-auto-insurance-uses-it-market-value-of-cars/] book value and how auto insurance uses it market value of cars [/url]
  [url=http://car.remmont.com/buy-car-camera-car-cameras-car-dvr-car-video-camera-car-camera-recorder-car-black-box-at-china-online-wholesale-supplier-smart-car-accessories/] buy car camera car cameras car dvr car video camera car camera recorder car black box at china online wholesale supplier smart car accessories [/url]
  [url=http://car.remmont.com/automotive-tools-tips-advice-kelley-blue-book-car-leasing-companies/] automotive tools tips advice kelley blue book car leasing companies [/url]
  [url=http://car.remmont.com/vmware-performance-monitoring-vmware-server-monitoring/] vmware performance monitoring vmware server monitoring [/url]
  [url=http://car.remmont.com/advanced-ddos-protection-and-mitigation-how-to-mitigate-ddos-attacks/] advanced ddos protection and mitigation how to mitigate ddos attacks [/url]
  [url=http://car.remmont.com/used-bentley-cars-bentley-for-sale-car-shipping-companies/] used bentley cars bentley for sale car shipping companies [/url]
  [url=http://car.remmont.com/canadian-black-book-value-car-value-calculator-canada-car-value-estimator-car-value-estimator/] canadian black book value car value calculator canada car value estimator car value estimator [/url]
  [url=http://car.remmont.com/renting-a-car-cheap-car/] renting a car cheap car [/url]
  [url=http://car.remmont.com/special-effect-school-special-effect-school/] special effect school special effect school [/url]
  [url=http://car.remmont.com/opiate-abuse-addiction-causes-symptoms-side-effects-virginia-mount-regis-rehab-center-pill-addiction-signs/] opiate abuse addiction causes symptoms side effects virginia mount regis rehab center pill addiction signs [/url]
  [url=http://car.remmont.com/car-hire-spain-at-low-rates-all-inclusive-car-rentals-spain-car-hire-spain-car-hire-2/] car hire spain at low rates all inclusive car rentals spain car hire spain car hire 2 [/url]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *